Regulamin i Warunki
Ostatnia aktualizacja: 11 października 2021 r.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z naszych usług.

Interpretacja i definicje
Interpretacja
Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane w poniższych warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie, niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje
Dla celów niniejszych Warunków:

Podmiot Stowarzyszony oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub znajduje się pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie "kontrola" oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych organów zarządzających.

Konto oznacza unikalne konto utworzone dla Użytkownika w celu uzyskania dostępu do naszego Serwisu lub jego części.

Kraj odnosi się do: Wielkiej Brytanii

Spółka (określana w niniejszej Umowie jako "Spółka", "My", "Nas" lub "Nasze") odnosi się do SEO ANT LTD, 524 Becontree Avenue.

Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.

Towary oznaczają przedmioty oferowane do sprzedaży w Serwisie.

Zamówienia oznaczają prośbę Użytkownika o zakup od nas Towarów.

Serwis oznacza Stronę internetową.

Subskrypcje oznaczają usługi lub dostęp do Serwisu oferowane przez Spółkę na zasadzie subskrypcji dla Użytkownika.

Warunki (zwane również "Warunkami") oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość porozumienia pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w zakresie korzystania z Usługi.

Usługa mediów społecznościowych stron trzecich oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez strony trzecie, które mogą być wyświetlane, włączane lub udostępniane przez Usługę.

Strona oznacza SzkolenieSEO.pl, dostępne pod adresem https://www.szkolenieseo.pl.

Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej, lub odpowiednio firmę, lub inną osobę prawną, w imieniu której taka osoba uzyskuje dostęp do Usługi lub korzysta z niej.

Potwierdzenie
Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i jest umową pomiędzy Użytkownikiem a Spółką. Warunki te określają prawa i obowiązki wszystkich użytkowników związane z korzystaniem z Usługi.

Dostęp do Serwisu i korzystanie z niego jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Serwisu lub z niego korzystają.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią tych Warunków, nie możesz uzyskać dostępu do Serwisu.

Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat. Spółka nie zezwala na korzystanie z Serwisu osobom poniżej 18 roku życia.

Dostęp i korzystanie z Serwisu jest również uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące zbierania, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje o prawach użytkownika do prywatności i o tym, jak chroni go prawo. Prosimy o dokładne zapoznanie się z naszą Polityką Prywatności przed skorzystaniem z naszych usług.

Składanie zamówień na Towary
Składając Zamówienie na Towary za pośrednictwem Serwisu, gwarantują Państwo, że są Państwo prawnie zdolni do zawierania wiążących umów.

Twoje informacje
Jeśli chcesz złożyć Zamówienie na Towary dostępne w Serwisie, możesz zostać poproszony o podanie pewnych informacji związanych z Twoim Zamówieniem, w tym, bez ograniczeń, Twojego imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, numeru karty kredytowej, daty ważności karty kredytowej, adresu do faktury oraz danych do wysyłki.

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że: (i) masz prawo do korzystania z kart(y) kredytowych lub debetowych lub innych metod(y) płatności w związku z jakimkolwiek Zamówieniem; oraz że (ii) informacje, które nam przekazujesz, są prawdziwe, poprawne i kompletne.

Podając takie informacje, Użytkownik udziela nam prawa do przekazania ich stronom trzecim zajmującym się przetwarzaniem płatności w celu ułatwienia realizacji Zamówienia.

Anulowanie Zamówienia
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy lub anulowania Zamówienia w dowolnym momencie z pewnych powodów, w tym, ale nie tylko:

Dostępność towarów
błędów w opisie lub cenach Towarów
błędów w Zamówieniu.
Zastrzegamy sobie prawo do odmowy przyjęcia lub anulowania Zamówienia w przypadku podejrzenia oszustwa lub nieautoryzowanej bądź nielegalnej transakcji.

Prawo do anulowania Zamówienia
Wszelkie zakupione przez Państwa Towary mogą zostać zwrócone wyłącznie zgodnie z niniejszymi Warunkami oraz Naszą Polityką Zwrotów.

Nasza Polityka Zwrotów stanowi część niniejszych Warunków. Przeczytaj naszą Politykę Zwrotów, aby dowiedzieć się więcej o swoim prawie do anulowania Zamówienia.

Twoje prawo do anulowania Zamówienia dotyczy wyłącznie Towarów, które są zwracane w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś. Należy również załączyć wszystkie instrukcje, dokumenty i opakowania produktów. Towary, które są uszkodzone lub nie są w takim samym stanie, w jakim je otrzymałeś, lub które są noszone po prostu po otwarciu oryginalnego opakowania, nie będą podlegały zwrotowi. W związku z tym powinni Państwo dbać o zakupione Towary, gdy są one w Państwa posiadaniu.

Zwrotu pieniędzy dokonamy nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez nas zwróconych Towarów. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użyli Państwo przy składaniu Zamówienia, a Państwo nie poniosą żadnych opłat z tego tytułu.

Nie przysługuje Państwu prawo do anulowania Zamówienia na dostawę któregokolwiek z poniższych Towarów:

Dostawy Towarów wykonanych według specyfikacji Klienta lub wyraźnie spersonalizowanych.
Dostawa Towarów, które ze względu na swój charakter nie nadają się do zwrotu, ulegają szybkiemu zepsuciu lub których data ważności minęła.
Dostawy towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych i zostały rozpieczętowane po dostawie.
Dostawa Towarów, które po dostawie, zgodnie z ich charakterem, są nierozłącznie zmieszane z innymi przedmiotami.
Dostawę treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym, jeżeli świadczenie zostało rozpoczęte za Państwa uprzednią wyraźną zgodą i uznali Państwo utratę prawa do odstąpienia od umowy.
Dostępność, błędy i nieścisłości
Stale aktualizujemy naszą ofertę Towarów w Serwisie. Towary dostępne w naszym serwisie mogą mieć błędne ceny, być niedokładnie opisane lub niedostępne, a ponadto mogą wystąpić opóźnienia w aktualizacji informacji dotyczących naszych Towarów w serwisie oraz w naszych reklamach na innych stronach internetowych.

Nie możemy zagwarantować i nie gwarantujemy dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji, w tym cen, zdjęć produktów, specyfikacji, dostępności i usług. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub aktualizacji informacji oraz do korygowania błędów, nieścisłości lub pominięć w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.

Polityka cenowa
Firma zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie przed przyjęciem Zamówienia.

Podane ceny mogą zostać zmienione przez Spółkę po przyjęciu Zamówienia w przypadku jakichkolwiek zdarzeń mających wpływ na dostawę spowodowanych działaniami rządowymi, zmianami w opłatach celnych, zwiększonymi opłatami za wysyłkę, wyższymi kosztami wymiany walut oraz innymi kwestiami pozostającymi poza kontrolą Spółki. W takim przypadku, Użytkownik będzie miał prawo do anulowania Zamówienia.

Płatności
Wszystkie zakupione Towary podlegają jednorazowej zapłacie. Płatności można dokonać za pomocą różnych dostępnych metod płatności, takich jak Visa, MasterCard, Affinity Card, karty American Express lub metody płatności online (na przykład PayPal).

Karty płatnicze (karty kredytowe lub debetowe) podlegają sprawdzeniu poprawności i autoryzacji przez wystawcę Twojej karty. Jeśli nie otrzymamy wymaganej autoryzacji, nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienie lub niedostarczenie Zamówienia.

Abonamenty
Okres subskrypcji
Usługa lub niektóre jej części są dostępne wyłącznie z płatną Subskrypcją. Użytkownik będzie obciążany z góry w sposób cykliczny i okresowy (np. codziennie, co tydzień, co miesiąc lub co rok), w zależności od rodzaju planu Subskrypcji wybranego przy zakupie Subskrypcji.

Na koniec każdego okresu, Subskrypcja zostanie automatycznie odnowiona na dokładnie tych samych warunkach, chyba że Subskrybent ją anuluje lub Spółka ją anuluje.

Anulowanie Subskrypcji
Subskrybent może anulować odnowienie swojej Subskrypcji poprzez stronę ustawień swojego konta lub kontaktując się ze Spółką. Użytkownik nie otrzyma zwrotu opłat już uiszczonych za bieżący okres Subskrypcji i będzie miał dostęp do Usługi do końca bieżącego okresu Subskrypcji.

Fakturowanie
Użytkownik zobowiązany jest dostarczyć Spółce dokładne i kompletne informacje dotyczące rozliczeń, w tym imię i nazwisko, adres, stan, kod pocztowy, numer telefonu oraz informacje o prawidłowej metodzie płatności.

W przypadku, gdy automatyczne naliczanie opłat nie powiedzie się z jakiegokolwiek powodu, Spółka wystawi fakturę elektroniczną wskazującą, że Użytkownik musi dokonać płatności ręcznie, w określonym terminie, w pełnej kwocie odpowiadającej okresowi rozliczeniowemu wskazanemu na fakturze.

Zmiany opłat
Spółka, wedle własnego uznania i w dowolnym czasie, może zmienić opłaty za Subskrypcję. Wszelkie zmiany opłat za Subskrypcję wejdą w życie z końcem bieżącego okresu Subskrypcji.

Spółka dostarczy Subskrybentowi powiadomienie o wszelkich zmianach w opłatach za Subskrypcję z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby dać mu możliwość zakończenia subskrypcji zanim taka zmiana wejdzie w życie.

Dalsze korzystanie z Usługi przez Subskrybenta po wejściu w życie zmiany opłat za Subskrypcję oznacza zgodę Subskrybenta na zapłatę zmienionej kwoty opłaty za Subskrypcję.

Zwroty
Za wyjątkiem sytuacji wymaganych przez prawo, uiszczone opłaty za Subskrypcję nie podlegają zwrotowi.

Niektóre żądania zwrotu opłat za Subskrypcje mogą być rozpatrywane przez Spółkę indywidualnie i przyznawane według wyłącznego uznania Spółki.

Konta użytkowników
Zakładając konto w Serwisie, Użytkownik musi podać nam informacje, które są dokładne, kompletne i aktualne. Niezastosowanie się do tego wymogu stanowi naruszenie Warunków, co może skutkować natychmiastowym zamknięciem konta użytkownika w naszym serwisie.

Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę hasła używanego w celu uzyskania dostępu do Usługi oraz za wszelkie działania podejmowane na podstawie hasła, niezależnie od tego, czy hasło jest używane w naszej Usłudze, czy w usłudze mediów społecznościowych stron trzecich.

Użytkownik zobowiązuje się nie ujawniać swojego hasła osobom trzecim. Musisz powiadomić nas natychmiast po uzyskaniu informacji o jakimkolwiek naruszeniu bezpieczeństwa lub nieuprawnionym użyciu Twojego konta.

Użytkownik nie może używać jako nazwy użytkownika nazwy innej osoby lub podmiotu lub nazwy, która nie jest legalnie dostępna do użytku, nazwy lub znaku towarowego, który jest przedmiotem praw innej osoby lub podmiotu innego niż użytkownik bez odpowiedniego upoważnienia, lub nazwy, która jest w inny sposób obraźliwa, wulgarna lub obsceniczna.

Własność intelektualna
Serwis i jego oryginalna zawartość (z wyłączeniem zawartości dostarczonej przez Użytkownika lub innych użytkowników), funkcje i funkcjonalność są i pozostaną wyłączną własnością Spółki i jej licencjodawców.

Usługa jest chroniona prawem autorskim, znakiem towarowym i innymi prawami obowiązującymi w kraju i za granicą.

Nasze znaki towarowe i szata handlowa nie mogą być używane w związku z jakimkolwiek produktem lub usługą bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.

Linki do innych stron internetowych
Nasza usługa może zawierać linki do stron internetowych osób trzecich lub usług, które nie są własnością lub nie są kontrolowane przez Spółkę.

Spółka nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług osób trzecich. Użytkownik dalej przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszystkich odwiedzanych stron internetowych lub usług osób trzecich.

Wypowiedzenie
Możemy natychmiast zlikwidować lub zawiesić Konto Użytkownika, bez wcześniejszego powiadomienia lub ponoszenia odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym między innymi w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu.

Po rozwiązaniu Umowy, prawo Użytkownika do korzystania z Usługi zostanie natychmiast utracone. Jeśli chcesz zlikwidować swoje Konto, możesz po prostu zaprzestać korzystania z Usługi.

Ograniczenie odpowiedzialności
Bez względu na jakiekolwiek szkody, które Użytkownik może ponieść, całkowita odpowiedzialność Spółki i każdego z jej dostawców na mocy jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Warunków i wyłączny środek zaradczy dla Użytkownika w związku z powyższym jest ograniczona do kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub 100 USD, jeśli Użytkownik nie zakupił niczego za pośrednictwem Serwisu.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Spółka ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wtórne szkody (w tym, ale nie wyłącznie, szkody za utratę zysków, utratę danych lub innych informacji, za przerwy w działalności, za obrażenia ciała, utratę prywatności wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania osób trzecich i/lub sprzętu osób trzecich używanego z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego zasadniczego celu.

Niektóre stany nie zezwalają na wyłączenie gwarancji dorozumianych lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym zakresie dozwolonym przez prawo.

Zastrzeżenie "W STANIE, W JAKIM JEST" i "W STANIE DOSTĘPNYM"
Usługa jest dostarczana Użytkownikowi "W STANIE, W JAKIM JEST" i "W STANIE DOSTĘPNYM" oraz ze wszystkimi wadami i usterkami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Spółka, w imieniu własnym i swoich Podmiotów Powiązanych oraz swoich i ich licencjodawców i dostawców usług, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw osób trzecich, oraz gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu wykonania, wykorzystania lub praktyki handlowej. Bez ograniczenia do powyższego, Spółka nie udziela żadnych gwarancji ani nie podejmuje zobowiązań, ani nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni wymagania Użytkownika, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełni standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą lub zostaną naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żaden z dostawców Spółki nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści i materiałów lub produktów w niej zawartych; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, niezawodności lub aktualności wszelkich informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treści lub wiadomości e-mail wysyłane od lub w imieniu Firmy są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb czasowych lub innych szkodliwych komponentów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych rodzajów gwarancji lub ograniczeń w zakresie obowiązujących ustawowych praw konsumenta, dlatego niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszej sekcji będą stosowane w największym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.

Prawo właściwe
Niniejsze Warunki i korzystanie przez Użytkownika z Usługi podlegają prawu krajowemu, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozstrzyganie sporów
Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek obawy lub spory dotyczące Usługi, Użytkownik zgadza się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się ze Spółką.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)
Jeśli Użytkownik jest konsumentem z Unii Europejskiej, będzie korzystał z wszelkich obowiązkowych przepisów prawa kraju, w którym przebywa.

Postanowienia dotyczące użytkowania końcowego przez rząd federalny Stanów Zjednoczonych
Jeśli Użytkownik jest użytkownikiem końcowym w administracji federalnej Stanów Zjednoczonych, nasze Usługi stanowią "Artykuł handlowy", zgodnie z definicją tego terminu zawartą w 48 C.F.R. §2.101.

Zgodność z prawem Stanów Zjednoczonych
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem nałożonym przez rząd Stanów Zjednoczonych lub który został uznany przez rząd Stanów Zjednoczonych za kraj "wspierający terroryzm" oraz (ii) nie znajduje się na żadnej liście stron zakazanych lub objętych ograniczeniami, sporządzonej przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się
Rozdzielność
Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie takie zostanie zmienione i zinterpretowane w taki sposób, aby osiągnąć cele takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Zrzeczenie się
Z wyjątkiem postanowień zawartych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub niewymaganie wykonania obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków nie wpływa na możliwość skorzystania przez stronę z takiego prawa lub zażądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, a zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek kolejnego naruszenia.

Tłumaczenie Interpretacja
Niniejszy Regulamin mógł zostać przetłumaczony, jeśli udostępniliśmy go Użytkownikowi w naszym Serwisie. Zgadzasz się, że oryginalny tekst angielski będzie rozstrzygający w przypadku sporu.

Zmiany w niniejszych Warunkach i Postanowieniach
Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym czasie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z naszej usługi po wejściu w życie tych zmian, wyrażasz zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się na nowe warunki, w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania z witryny i Usługi.

Kontakt z nami
Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, możesz się z nami skontaktować:

Za pomocą poczty elektronicznej: [email protected]

Odwiedzając tę stronę w naszym serwisie: https://www.szkolenieseo.pl/kontakt